موزه استالین گرجستان
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس
 • تصاویر تندیس کارتلیس ددا تفلیس

معرفی تندیس کارتلیس تفلیس, جاذبه های تاریخی گرجستان, این تودی

بررسی و معرفی کامل مجسمه کارتلیس مشهور به تندیس مادر گرجستان به همراه آدرس و تصاویر تندیس کارتلیس که در زبان گرجی به ددا و در انگلیسی  Kartlis Deda خوانده می شود، که در معنای آن به زبان گرجستانی مادر کارتلی گفته می شود یک مجسمه بسیار زیبا و مرتفع در بالای یکی از کوه های […]